خانه طیور، مشاوره، طراحی و اجرای سالن های مرغداری/Poultry House

نمایندگان


هم اکنون خانه طیور در استان هایی که به رنگ نارنجی متمایز شده اند دارای نمایندگی فعال می باشد.