• در سالن های مرغ مادر و تخم گذار، به منظورجلوگیری از ورود نور به سالن از تله نوری استفاده می شود. 

   

تله نوری

 

 

 

  • طراحی انصاری دو سینوسی این محصول سبب می شود هوا به راحتی از تله نوری عبور نماید ولی هیچ نوری به سالن نفوذ نکند

 

تله نوری

تاریخ ارسال: 1396,06,06
دفعات بازدید: 729