سیستم ذخیره و انتقال دان

به منظور ذخیره و حفظ کیفیت دان و همچنین کاهش هزینه های نیروی انسانی از سیستم سیلو و انتقال دان استفاده می گردد.

                           سیلو ذخیره دان                                                                     سیستم انتقال دان

                                                  ذخیره دان                                                                                                                         انتقال دان

دفعات بازدید: 1410