دریچه تونلی (شاتر)

Panel Door System

 

سیستم دریچه های تونلی (شاتر) 

از دریچه های تونلی(شاتر) نیز جهت تنظیم میزان هوای ورودی به سالن در تهویه تونلی و همچنین هدایت هوای ورودی به سمت سقف سالن استفاده می شود. سیستـم پرده ورودی هوا ودریچـه های تونلی دارای موتور گیربکس برقـی بوده کـه قابلیت فرمان پذیری از اتوماسیون (کنترلر) را دارا می باشد. از مزایای استفـاده از این سیســتم میتوان بـه بدنـه دو جـداره و عایـق بودن آن اشاره کرد.

دریچه تهویه

سیستم پرده ورودی هوا

این سیستم جهت تنظیم میزان هوای ورودی به سالن در تهویه تونلی استفاده می شود و با توجه به افزایش تعداد هواکش های در حال کار، میزان باز شدن پرده ورودی هوا نیز افزایش می یابد.

دریچه تهویه1

دفعات بازدید: 1702